intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás

BSc.

MSc.

Erdőmérnök osztatlan

Szakmérnök / szakirányító

PhD.

Diplomamunkák, szakdolgozatok

Oktatási segédletek

 

Kutatás
 
Kiadványaink
 
Munkatársak
 
Infrastruktúra
 
Elérhetőségek
 
Túzok LIFE Project
 
Partnerek
 
Linkek
 

 


Oktatás

 

 

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító

és

Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara, Sopronban a korábbi év sikerére való tekintettel, folytatja a vadgazdálkodási igazgatási szakemberek képzését idén szeptemberben is. A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zajlik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott oklevél zárja le.

A gyakorlatorientált képzés elősegíti a vadgazdálkodásban dolgozó, azt irányító szakemberek (vadásztársasági elnökök, gazdasági vezetők, vadászmesterek, állami vállalatok vadászati vezetői, stb.) gazdálkodási feladatainak megoldását, hivatásos- és sportvadászok szakmai ismereteinek szélesítését.

A képzésben részesült szakemberek ismereteik birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására. Képesek lesznek a vadászat és a vadgazdálkodás tervezési és irányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon ellátni. Elsajátítják a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A teljesség igénye nélkül az oktatandó tantárgyak között szerepel az Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati jog, Vadászati szakigazgatás, Vadászati ökonómia és politika, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadászati ügyvitel, Vadászati kereskedelem és marketing. Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai.

         A képzést azzal a törekvéssel hoztuk létre, hogy azon vadászati, vadgazdálkodási vezetőknek vagy leendő vezetőknek, akik nem rendelkeznek felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel, azt biztosítsunk. A képzés magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő ismereteket nyújt azoknak is, akik már szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Ismereteik bővülhetnek vadállomány kezelési ismeretekkel (korszerű vadállomány szabályozási szemlélet, élőhely-gazdálkodási lehetőségek, stb.), segítséget kapnak mindennapi feladataik ellátásához (vadtenyésztés, vadászatszervezés, adminisztratív feladatok, munkaügyi kérdések, stb.), megoldásokat kínálunk gazdálkodási problémáikra (ökonómia, kereskedelem, vadállomány tervezés, vadkárelhárítás, stb.), utat mutatunk a jogi útvesztőkben (szakigazgatás, ügyvitel, stb.) .

Olyan új képzés megvalósítását tűztük ki célul, ami a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok segítését szolgálja. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül segítünk elsajátítani a sokrétű igazgatási feladatokat. Azoknak is kínáljuk a képzést, akik már vadgazdálkodási képzettséggel rendelkeznek, és azoknak is, akik sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

Jelentkezni az Egyetemi Tanulmányi Központnál lehet (9400, Sopron Bajcsy Zs. u. 4., további információk: 99/518-618, 30/4485971

http://vadgazdalkodas.emk.nyme.hu/oktatas_szakmernok.htm

 

 

Prof. Dr. Lakatos Ferenc                  Prof. Dr. Faragó Sándor             Dr. habil. Sándor Gyula

                 dékán                                           intézetigazgató                             szakfelelős

 

A képzésért felelős kar:

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

 

A képzés célja

A felsőoktatás képzési területén (alapképzésben vagy mesterképzésben) bármilyen végzettséggel rendelkezők vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökké/szakirányítóvá történő továbbképzése, a vadászat és vadgazdálkodás témaköréhez tartozó átfogó és részletes ismeretanyagok bemutatásával.

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak

Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak szervezése:

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája:

levelező tagozat

A képzés szintje:

szakirányú továbbképzés

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

Bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

Bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

agrár

Képzési idő: három félév, 290 tanóra

A megszerezhető kreditek száma: 90

A szakirányú továbbképzési szak soron következő évfolyamának indítási időpontja:

2017. szeptember.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt kollokviumok letételéből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

Szakdolgozat

A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, írásban megjelenített, alkotó jellegű szakmai kutatási, vagy kutatás-fejlesztési feladat. A hallgató tanulmányaira támaszkodva a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, a konzulensek irányításával kidolgozhatja saját szakdolgozatát. Az elkészült szakdolgozat igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok korszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit

Záróvizsgára bocsátás feltételei

-         a tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése),

-         a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei

-         a szakdolgozat megvédése,

-         komplex szóbeli vizsga

A képzésben megszerezhető szakmai kompetenciák

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

·        A vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;

·        A megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;

·        Elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;

·        Megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A képzés során megszerezhető ismeretek:

·        Alaptudományi ismeretek, szakmai törzsanyag: Vadászati állattan, Vadászati jog, Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati szakigazgatás, Vadászati kinológia, Vadegészségügy, Vadászati ökonómia és politika, Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Zárttéri apróvadtenyésztés, Zárttéri nagyvadtartás, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati ügyvitel.

·        Szakma-specifikus tudáselemek: Vadászati kereskedelem és marketing, Fegyver és lőszerismeret, Etológia, Vadászati etika és kultúrtörténet, Állattenyésztéstan, Halászattan.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

·        A szakmérnöki/szakirányítói szakképzettség birtokában a korszerű tudással felvértezve alkalmas a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;

·     Alkalmas a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;

·        Alkalmas a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

 

Mintatanterv, óraszámok

 

Tantárgynév

Jelleg

Felelős

Kredit

Összes óraszám

 

1

Vadászati állattan

A

Faragó Sándor Prof. Dr.

5

16

2

Vadászati jog

A

Jáger László Dr.

5

16

3

Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai

A

Jánoska Ferenc Dr.

4

12

4

Vadászati kinológia

A

Sándor Gyula Dr.

3

10

5

Vadegészségügy

A

Hadarics Tibor Dr.

4

12

6

Vadászati ökonómia és politika

A

Horváth Sándor Dr.

4

12

7

Vadászati etika és kultúrtörténet

C

Jánoska Ferenc Dr.

4

12

Összesen

29

90

2. szemeszter

1

Vadászati módok és vadászatszervezés

A

Sándor Gyula Dr.

5

18

2

Vadászati szakigazgatás

A

Jáger László Dr.

4

16

3

Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás

A

Faragó Sándor Prof. Dr.

5

16

4

Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás

A

Náhlik András Prof. Dr.

5

16

5

Zárttéri apróvadtenyésztés

A

Jánoska Ferenc Dr.

4

12

6

Zárttéri nagyvadtartás

A

Jánoska Ferenc Dr.

4

12

7

Szakdolgozat I.

B

 

4

10

Összesen

31

100

3. szemeszter

1

Vadállományok szabályozása és trófeabírálat

A

Náhlik András Prof. Dr.

5

18

2

Vadkárelhárítás és becslés

A

Varga Szabolcs Prof. Dr.

4

16

3

Vadászati munkaügyi ismeretek

A

Stark Magdolna Dr.

3

12

4

Vadgazdálkodás tervezése

A

László Richárd Dr.

4

14

5

Vadászati ügyvitel

A

Horváth Sándor Dr.

4

14

6

Vadászati kereskedelem és marketing

B

Stark Magdolna Dr.

5

16

7

Szakdolgozat II.

B

 

5

10

Összesen

30

100

A képzés során megszerzendő összes

90

290

Választható egyéb tárgyak

1

Fegyver és lőszerismeret

B

Sándor Gyula Dr.

3

12

2

Etológia

B

Jánoska Ferenc Dr.

4

12

3

Állattenyésztéstan

C

László Richárd Dr.

3

10

4

Halászattan

C

Jánoska Ferenc Dr.

3

10

Megszerezhető összesen

13

44

A képzés során megszerezhető összes

103

334

 

 A képzés feltételrendszere

Tantermek, előadótermek és laboratóriumok

A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézethez egy 36 fő befogadására alkalmas előadóterem tartozik, ahol az intézeti tantárgyak előadásai kerülnek megrendezésre. 20 fő befogadására alkalmas gyakorló-laboratóriumi helység és hozzá tartozó preparátor műhely áll a képzés rendelkezésére. Fegyverszoba, fegyver- és lőszer gyűjtemény, vadgazdálkodási gyűjtemény, gerinces állattani gyűjtemény és intézeti könyvtár segíti a képzés lebonyolítását.  

Breuer György kutatóállomás

A Fertő-tájhoz kötődő kutatások támogatására az intézet saját oktató- és kutatóházat tart fenn a Fertő partján, Fertőrákos közelében. A közvetlenül a vízre épült, cölöpökön álló épületben kutatószobák, laboratórium és tanterem is található.

Dr. Studinka László kutatóállomás

A LAJTA- és MOSON projektek Soprontól való 80-100 km-es távolsága miatt szükségessé vált egy, a Monosi-síkon igénybe vehető kutatóház és szállás intézetünk dolgozói, kutatói részére. Az Irénmajorban létesített, és 2009-ben felújított kutatóház, mindkét feltételnek eleget téve ideális bázisául szolgál a térségben folyó vizsgálatoknak. 

Hidegvíz-völgyi vadászház

A vadászat-vadgazdálkodás gyakorlati képzésének elősegítésére egyetemi vadászati tanterület és vadászház áll rendelkezésre. A Hidegvíz-völgy gyönyörű környezetében álló, Roth Gyula építtette, patinás épület a tanulmányi vadászatok, hallgatói gyakorlatok, kutatómunkák ideális központja.

Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság:

Az Intézet minden irodája (13), munkahelye számítástechnikai eszközökkel ellátott. Az oktatástechnikai ellátottság megfelel a követelményeknek. Diavetítő, írásvetítő, valamint projektorok állnak az oktatók rendelkezésére.

Tanulmányi és egyéb hallgatói ügyek online intézését a Nyugat-magyarországi Egyetem a NEPTUN rendszeren keresztül biztosítja. A karon működő Tanulmányi Csoport képzésenként és évfolyamonként külön előadókon keresztül foglalkozik a hallgatók ügyeivel.

Jelentkezési határidő: 2017 augusztus. 18.

Finanszírozás módja: költségtérítéses – 150.000 Ft /fő/félév

Jelentkezés feltétele:

  • Jelentkezési lap kitöltése és postázása

Postai úton: Soproni Egyetem, Egyetemi Tanulmányi Központ  (cím: 9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.) vagy elektronikusan az etk@nyme.hu címre

 

Képzés kezdete, konzultációs időpontok:

A jelentkezőket a jelentkezés elbírálásáról, a konzultációs időpontokról, a félév kezdésének menetéről és a tandíj befizetésének mikéntjéről postai és elektronikus úton tájékoztatjuk.

Letölthető dokumentumok:

JELENTKEZÉSI LAP (doc)

ISMERTETŐ (pdf)